Boo Class

1,900,000
Add to cart

Cho bé từ 8 đến 12 tuổi.

Ỏ lớp này, chúng tôi tập trung để tạo ra một không gian giúp trẻ nói thông thạo 2 thứ tiếng một cách hoàn chỉnh hơn. Tất cả các tiết học đều dựa theo mô hình học tập bằng cách thực hành dự án (PBL) và tạo các thách thức để trẻ làm việc độc lập, làm việc nhóm. Sự tập trung sẽ hướng vào việc tự điều chỉnh hành vi, và giải quyết xung đột. Chúng tôi cũng tìm kiếm một giới hạn mới cho sự nỗ lực sáng tạo và xây dựng ngôn ngữ tự nhiên hơn linh hoạt hơn

Reviews

There are no reviews yet.